Definición das categorías IUCN

VI - Área Protexida con Recursos Manexados

Área que contén predominantemente sistemas naturais non modificados, que é obxecto de actividades de manexo para garantir a protección e o mantemento da diversidade biolóxica a longo prazo, e proporcionar ao mesmo tempo un fluxo
sostible de produtos naturais e servizos para satisfacer as necesidades da comunidade.